Στην εταιρεία λειτουργεί helpdesk για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εκτελεστικούς της οργανισμούς. Η εταιρεία μας έχει ειδίκευση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων όσον αφορά στην οριοθέτηση των εξουσιών της OLAF (πρόσβαση σε πληροφορίες και εγκαταστάσεις) και παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις σε περίπτωση κίνησης διαδικασίας ελέγχου. Επίσης, δυνάμεθα, κατ’ εντολή σας, να παραστούμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου της OLAF για την αποτελεσματικότερη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η δικηγορική μας εταιρεία ειδικεύεται και έχει ήδη παράσχει νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία ενώπιον της επιτροπής (Panel) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του άρθρου 108 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

Η εταιρεία εξειδικεύεται ακόμη στην άσκηση προσφυγών ακυρώσεως, καθώς και αγωγών αποζημιώσεως κατά βλαπτικών προς τις επιχειρήσεις πράξεων της OLAF, όπως η εγγραφή στο «Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης» (Early Warning System – EWS) και ήδη «Βάση Δεδομένων Έγκαιρου Εντοπισμού και Αποκλεισμού» (Early Detection and Exclusion Database – EDES). Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εκπροσωπήσει νομικά πρόσωπα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποθέσεις Τ-320/09, C-564/13 P, T-207/16).