Καθηγητής Β. Χριστιανός

 • Η ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών κατά το δίκαιο της ΕΟΚ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα,1982
 • «Η δικovoμική θέση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ κατά τηv παρέμβαση εvώπιov τoυ ΔΕΚ», in Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo – Πρoβλήματα, πραγματoπoιήσεις, πρooπτικές, Πρoλ. Δ. Ευρυγέvη – Επιμ. Π. Στάγκoυ, Θεσσαλovίκη/Αθήvα, 1984, σελ. 31-48
 • L’obligation d’infomer dans la vente de produits mobiliers, Doctorat d’État, πρόλογος Ph. Malaurie, εκδ. StoryScientia, Bruxelles, 1987
 • «Le Tribunal de Première Instance et la Nouvelle Organisation Judiciaire des Communautés européennes», in Le Tribunal de Première Instance des CE, εκδ. IΕΑΡ, 1990, σελ. 15-50
 • «Irrecevabilité de la tierce opposition des particuliers contre un arrêt en manquement: spécificité procédurale ou mode de régulation du contentieux constitutionnel?», Recueil Dalloz-Sirey, 1990, Jur., σελ. 382-385
 • «Les juridictions helléniques face à la primauté du droit communautaire», Revue française de droit administratif, 1991, σελ. 969-972
 • «Les modifications récentes du règlement de procédure de la CJCE», Receuil Dalloz-Sirey, 1991, Chronique, σελ. 273-282 (en collaboration avec le Professeur F. Picod)
 • «La recevabilité des actions de groupe devant la CJCE», in Group actions and consumer protection, ed. Story-Scientia, 1992, σελ. 218-237
 • «La compétence consultative de la Cour de Justice à la lumière du traité sur l’Union européenne», Revue du Marché Commun, 1994, σελ. 37-44
 • «Η συμβoλή τoυ ΔΕΚ στηv εφαρμoγή της πoλιτικής περιβάλλovτoς – Η περίπτωση τωv oμαδικώv πρoσφυγώv», Νόμoς και Φύση, 1995, σελ. 27-41
 • «Caractéristiques fondamentales de la loi hellénique no 2251/94 et droit communautaire de la Consommation», in Law and diffuse interests in the European Legal Order, Liber amicorum Norbert Reich,  Nomos, 1997, σελ. 357-371
 • «Réflexions sur les possibilités de développement de l’action collective transfrontière dans la cadre du marché intérieur», in Actions collectives transfrontières des organisations des consommateurs – Droit international et du marché intérieur, Prof. Bernd Stauder ed., Vol. 4, Zürich, 1997, σελ. 203-211
 • Κοινοτικό Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1997
 • «L’accès des consommateurs à la justice dans la Communauté européenne», in Vers un code européen de la consommation, ed. Filali Osman, Bruylant, Bruxelles, 1998, σελ. 265-285
 • Οι μεταστροφές της νομολογίας του ΔΕΚ, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1998
 • «Η αvαγκαστική εκτέλεση τωv απoφάσεωv τoυ ΔΕΚ και τoυ ΠΕΚ», Ελληvική Δικαιoσύvη, τoμ. 39, 1998, σελ. 276-281
 • «L’acquis jurisprudentiel», Revue des affaires européennes, 2001-2002, n° 8, σελ. 978 επ.
 • «Le Droit Comparé dans l’élaboration de la jurisprudence de la CJCE» in Le rôle du droit comparé dans l’avènement du Droit Européen, Institut du Droit Comparé, Lausanne – Zurich 2002, σελ. 129 επ.
 • «Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή στο Κοινοτικό Δίκαιο», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2002, σελ. 1558 – 1568
 • «Cultural Factors in the Decision making of the CJEC in the light of the upcoming enlargement», in Festschrift für K. BEYS, Αθήνα, 2003, σελ. 171 επ.
 • Encyclopédie juridique de droit communautaire (εκδ. Dalloz), V° Consommateurs (σε συνεργασία με τον Καθηγητή F. Picod – εκδοθείσα το 2003)
 • “The effective judicial protection of culture in EC law”, in Problèmes d’interprétation à la mémoire de C. N. Kakouris, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα – Bruylant, 2004, σελ. 21 επ.
 • Η δυναμική των σχέσεων δικαστή και νομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2005
 • «Η θέση της Εμπορικής διαιτησίας στο δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», in Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, έκδ. Α. Ν. Σάκκουλα, 2006, σελ. 2077-2098
 • «Προς ένα Δίκαιο των Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», in Τιμητικός Τόμος της Ομότιμης Καθηγήτριας κας Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή, εκδ. Α. Ν. Σάκκουλα, 2006, σελ. 129-140
 • «Ομαδικές απολύσεις. Σχόλιο στην αποφ. ΔΕΚ 15-2-07 (C-270/05)», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 63ος, Τεύχος 1493, 16 Μαΐου 2007, σελ. 594-595
 • «Η προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Μία κοινωνική πολιτική με “παράπλευρες απώλειες”», σε Κοινοτικό Δίκαιο & Εμπορικό Δίκαιο, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 181-191
 • «Le mécanisme de l’harmonisation procédurale dans l’Union européenne», Revue des Affaires Européennes/Law & European Affairs, 2007-2008/3, σελ. 589-600
 • «Ευρωπαϊκές απαντήσεις στις προκλήσεις του περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα», σε Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 3, 2008, σελ. 593-597
 • «Application of Community Law in Greece», Chapter 4, in Introduction to Greek Law, ed. by Konstantinos D. Kerameus, Phaedon J. Kozyris, Third Revised Edition, éd. Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2008, σελ. 65-77
 • «Θεμελιώδη ζητήματα της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά την Οδηγία 2004/35/EK», in Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην πράξη, 2008, σελ. 59-69
 • «Κρατικές Ενισχύσεις υπό το φως της οικονομικής κρίσης», Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 1, 2009, σελ. 23-42
 • «Ο δικηγόρος και η απαγόρευση νομιμοποίησης παρανόμως κτηθέντων εσόδων», Νομικό Βήμα, τεύχος 56, 2009, σελ. 2038-2050
 • «Le déroulement de la procédure préjudicielle et le rôle de l’avocat», Revue annuelle des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, 2009, σελ. 169-186
 • Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010
 • «L’avocat et la lutte contre le blanchement de capitaux», σε Livre en hommage au Professeur Μ. Stathopoulos, εκδ. Α. Ν. Sakkoulas, 2010, σελ. 3023-3038
 • «Un revirement nécessaire: l’arrêt Aventis Pasteur, la directive (CEE) 85/374 et l’équilibre entre les principes de sécurité et d’effectivité», La Semaine Juridique, éd. Générale, 2010, No 9-10, σελ. 485-489
 • «Overview of Insolvency in Greece » in European Insolvency Regulations – Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings, ed. Thomson Reuters/Aranzadi, Madrid, 2010, σελ. 201-224
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
 • “Soft law in the European Union: Effectiveness and Efficiency through European Courts – The Court of Justice of the European Union”, in Collection de la SIPE, vol. 7, ed. Α.Ν. Sakkoulas, Bruylant, Nomos Verlag, Ιούνιος 2011, σελ. 325-330
 • «La diversité de la culture juridique européenne et la prise de décision au sein de la Cour de justice de l’Union européenne», in La Cour de Justice et la Construction de l’Europe – Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence, εκδ. Springer/Curia, Λουξεμβούργο, 2013, σελ. 561-567
 • «Conséquences pour inobservation de l’obligation de renvoi préjudiciel : Les réponses de l’ordre juridique hellénique» σε L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de Justice, εκδ. Bruylant, Paris, 2013, σελ. 227-237
 • “Wisdom through discontinuity – The CJEU reversing itself”, Hellenic Review of European Law, Δεκέμβριος, 2013, σελ. 13-32
 • “The consistency of the case-law of the EU” in Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος – Επετειακός Τόμος 30 Χρόνια (1987-2017), εκδ. Σάκκουλα, 2017, σελ. 147-150
 • «Ζητήματα κρατικών ενισχύσεων κατά την εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων» in Το οικονομικό δίκαιο την εποχή της κρίσης – 1ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 163-177
 • «Πολυδιάστατος δικαϊκός πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» in Ιωάννης Κ. Καράκωστας – Φιλίας και μαθητείας χάριν, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 1615-1622
 • “Commento sull’articolo 42 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea” in Le Regole del Processo dinanzi al Giudice dell’Unione Europea, Editoriale Scientifica, 2017, σελ. 202-205
 • «Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομικά ζητήματα», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2017, σελ. 10-16
 • Δημόσιες Συμβάσεις – Ερμηνεία κατ’ άρθρο Νόμοι 4412/2016 και 4413/2016, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018
 • Συμβολή στη Συλλογική Έκδοση: Commentary on the TFEU, Articles 263-266, εκδ. Springer Publishing (Heidelberg, Germany), υπό έκδοση

Αλέξανδρος Πολίτης, LLM

 • «Η νομική φύση των συμβάσεων επιχορήγησης σε έρευνα και τεχνολογία» {συγγραφή με τον κ. Απ. Σκουλίκη}, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 1/2016, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

Γεωργία Κελεπούρη, LLM

 • «Recent ECJ’s trends on the review of national procedural rules: a tale of two stories in the process of European integration», European Politeia, Vol. 1-2 (2017), σελ. 171-193
 • Παρατηρήσεις επί των συνεκδικαζόμενων αποφάσεων ∆ΕΕ C-202/18 και C-238/18 (Αναστολή άσκησης καθηκόντων Διοικητή της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας), Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τεύχος 3/2019,σελ.90 και επ.
 • « Revisiting the rule of law in European context: the ECJ’s recent narrative in the limelight», European Politeia, 2019, υπό έκδοση

Απόστολος Σκουλίκης, LLM

 • Συμβολή στη συλλογική έκδοση Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κατ’ άρθρο ερμηνεία, σχολιασμός άρθρων 18-19 και 145-173 ΣΛΕΕ, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 • «Η νομική φύση των συμβάσεων επιχορήγησης σε έρευνα και τεχνολογία» {συγγραφή με τον κ. Αλ. Πολίτη}, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 1/2016, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
 • Σχολιασμός των αποφάσεων του ΔΕΕ στις υποθέσεις C-294/10 και C-83/2010 (αποζημίωση επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης), Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Ιανουάριος 2012
 • Σχολιασμός των αποφάσεων του ΔΕΕ στις υποθέσεις C-409/09 και C-442/2010 (Ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων), Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Δεκέμβριος 2011
 • Σχολιασμός της αποφάσεως του ΔΕΕ στην υπόθεση C-398/09 (Μη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου – Αδικαιολόγητος πλουτισμός), Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Οκτώβριος 2011
 • Σχολιασμός της αποφάσεως του ΔΕΕ στην υπόθεση C-47/07 P (Αγωγή εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού της Ένωσης), Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Ιούλιος 2011