Στις 27.4.2010 διεξήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προφορική διαδικασία στην υπόθεση C-61/08, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, με αντικείμενο την κατάργηση της προϋπόθεσης της ιθαγένειας για την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος στην Ελλάδα. Επρόκειτο για μια πολυσύνθετη διαδικασία, στην οποία συνεκδικάζονταν, εκτός από την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, και οι προσφυγές της Επιτροπής κατά άλλων πέντε κρατών μελών, ενώ παρενέβαιναν υπέρ των καθών κρατών συνολικά άλλα δέκα κράτη μέλη. Η Ελληνική συμβολαιογραφία εκπροσωπήθηκε στο πλαίσιο της ανωτέρω δίκης από την εταιρία. Το διακύβευμα ωστόσο της δίκης δεν περιορίζεται στην κατάργηση της προϋποθέσεως της ιθαγένειας. Στην πραγματικότητα η ουσία της διαφοράς αναδεικνύει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων περί συμβολαιογραφίας: αφενός η συμβολαιογραφία της ηπειρωτικής Ευρώπης, η οποία έχει παράδοση μερικών αιώνων και την οποία υπερασπίστηκαν τα καθών κράτη μέλη, αφετέρου το αγγλοσαξονικό μοντέλο συμβολαιογραφίας, το οποίο προσπαθεί να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή επιχείρησε δια της δικαστικής οδού να μεταφέρει στην ηπειρωτική Ευρώπη μία αντίληψη της συμβολαιογραφίας, η οποία δεν είναι αποδεκτή από τα περισσότερα κράτη μέλη. Αν πράγματι η συμβολαιογραφία θα έπρεπε να ασκείται σύμφωνα με το αγγλοσαξωνικό μοντέλο σε όλα τα κράτη μέλη, το σημαντικό αυτό ζήτημα έπρεπε να έλθει στη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης και να κριθεί από τον ενωσιακό νομοθέτη, πράγμα το οποίο η Επιτροπή δεν τόλμησε. Και τούτο, διότι η σθεναρή αντίδραση των κρατών μελών ενώπιον του Δικαστηρίου έδειξε ότι η Επιτροπή δεν θα επιτύγχανε μέσω της νομοθετικής διαδικασίας τη μεταρρύθμιση που επιδιώκει. Φαίνεται ότι η συμβολαιογραφία στην Ευρώπη μπορεί να λειτουργεί, όπως λειτούργησε μέχρι τώρα, χωρίς η μια αντίληψη να πρέπει να αναγκαστικά επιβληθεί εις βάρος της άλλης. Η συνέχεια αναμένεται με την ανάπτυξη των προτάσεων του Γενικού Εισαγγελέα κ. Cruz Villalón στις 7 Σεπτεμβρίου 2010.