Στις 11.5.2010 εξεδόθη από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφαση επί της υπόθεσης F-30/08, δια της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης π. ανώτατου υπάλληλου της Eurostat, λόγω αθέμιτης εμπλοκής του στο «σκάνδαλο της Eurostat» το 2003. Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Το Δικαστήριο έκρινε με την απόφασή του ότι πράγματι ο ενάγων υπέστη ηθική ζημία, αφενός λόγω της προσβολής της τιμής και της επαγγελματικής του υπολήψεως εξαιτίας της πειθαρχικής διαδικασίας που αβασίμως κίνησε η Επιτροπή εναντίον του, καθώς και της διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούσαν, αφετέρου λόγω της κατάστασης αβεβαιότητας και ανησυχίας στην οποία περιήλθε, εξαιτίας της καθυστέρησης της Επιτροπής να απαντήσει στις αιτήσεις αρωγής του. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η θέση σε κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας εκ μέρους της Επιτροπής ενώ δεν διέθετε αρκούντως ακριβή και συναφή στοιχεία πληροφόρησης «προσέβαλε σφόδρα την τιμή και την επαγγελματική υπόληψη του ενάγοντος», δημιουργώντας στο ευρύ κοινό, στον Τύπο και στους συναδέλφους του την εντύπωση ότι είχε διαπράξεις αξιόμεμπτες πράξεις, κάτι που ουδόλως συνάγεται από τη δικογραφία και τη σχετική έκθεση της OLAF.

Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή «διέπραξε υπηρεσιακό πταίσμα που προξένησε άμεση ηθική βλάβη» στον ενάγοντα, μη αναθέτοντάς του επί σειρά ετών ουσιαστικά και αντίστοιχα προς το βαθμό του καθήκοντα.

Εκτιμώντας ex aequo et bono τις παραπάνω παραβάσεις της Επιτροπής, το Δικαστήριο επιδίκασε υπέρ του ενάγοντος το ποσό των 90.000 ευρώ ως ηθική βλάβη, καταδικάζοντας επιπλέον την Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.