Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 εξεδόθη η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Τ-416/05, η οποία αφορά προσφυγή της εταιρίας Ολυμπιακές Αερογραμμές περί ακυρώσεως της απoφάσεως C(2005)2706 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις ύψους 39,75 εκατ. ευρώ, που φέρεται ότι χορηγήθηκαν στην ως άνω εταιρία.

Ειδικότερα, με την απόφασή της η Επιτροπή είχε κρίνει ότι η καταβολή εκ μέρους των Ολυμπιακών Αερογραμμών μισθωμάτων για την υπομίσθωση αεροσκαφών από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες, το ποσό των οποίων ήταν κατώτερο των κύριων μισθώσεων, συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση.

Ωστόσο, όπως προβάλαμε με την προσφυγή μας και κατά την προφορική διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, εσφαλμένα η Επιτροπή συνέκρινε τα μισθώματα που κατέβαλαν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές για τις υπομισθώσεις με τα μισθώματα των αρχικών μισθώσεων, αντί να τα συγκρίνει με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Μια τέτοια σύγκριση, αν είχε γίνει, θα καταδείκνυε ότι δεν υπήρχε απόκλιση με τις τρέχουσες τιμές και, συνεπώς, ότι δεν είχε χορηγηθεί παράνομη κρατική ενίσχυση. Πράγματι, ο ανωτέρω ισχυρισμός μας έγινε πλήρως δεκτός από το Γενικό Δικαστήριο, το οποίο με την απόφασή του της 13 Σεπτεμβρίου 2010 ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, καθ’ ο μέρος αφορά την χορήγηση ενισχύσεων προς τις Ολυμπιακές Αερογραμμές.