Το Γενικό Δικαστήριο με διάταξή του που εξεδόθη στις 13 Απριλίου 2011, απορρίπτει την ένσταση απαραδέκτου της Επιτροπής επί της προσφυγής της εταιρείας PLANET Α.Ε. περί ακυρώσεως των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με τις οποίες αιτήθηκε και ενεργοποιήθηκε η εγγραφή της προσφεύγουσας στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ).

Για πρώτη φορά το Γενικό Δικαστήριο εξέτασε το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το ΣΕΠ και τόνισε ότι η μη παροχή δυνατότητας δικαστικού ελέγχου των προσβαλλομένων πράξεων δεν συμβιβάζεται προς μία στηριζόμενη στο δίκαιο Ένωση. Τούτο ισχύει ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η απόφαση 2008/969 σχετικά με το ΣΕΠ δεν προβλέπει δικαίωμα ακροάσεως των νομικών και φυσικών προσώπων πριν την εγγραφή τους σε αυτό.

Η Επιτροπή προς στήριξη της ενστάσεως απαραδέκτου υποστήριξε ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι εκ της φύσεως τους μη δεκτικές προσφυγής ακυρώσεως, δεδομένου ότι αποτελούν απλώς μέτρα εσωτερικής ενημερώσεως και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα εκτός της σφαίρας της διοίκησης των ενωσιακών οργάνων.

Ο ανωτέρω ισχυρισμός της Επιτροπής δεν έγινε δεκτός από το Γενικό Δικαστήριο το οποίο, αποδεχόμενο πλήρως τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας PLANET Α.Ε., έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις παρήγαγαν δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα καθώς μετέβαλαν τη νομική κατάσταση και επηρέασαν το περιθώριο διαπραγμάτευσης της προσφεύγουσας προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αφού η τελευταία περιήλθε σε δυσμενέστερη κατάσταση σε σχέση με εκείνη στην οποία βρισκόταν κατά το χρόνο που προηγήθηκε της εκδόσεώς τους. Υπογράμμισε δε, ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως πράξεις ενδιάμεσες ή προπαρασκευαστικές μη δυνάμενες να προσβληθούν.

Τέλος, καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι το Γενικό Δικαστήριο εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως την αρμοδιότητα της Επιτροπής ως προς την ενεργοποίηση μιας προειδοποίησης ΣΕΠ, διαπίστωσε ότι η απόφαση 2008/969 στην οποία βασίζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, δεν παραπέμπει σε καμία διάταξη του πρωτογενούς ή του παραγώγου δικαίου που να χορηγεί ρητώς στην Επιτροπή την αρμοδιότητα αυτή. Προς τούτο, το Γενικό Δικαστήριο, ως μέτρο οργάνωσης της διαδικασίας κάλεσε την Επιτροπή να λάβει εγγράφως θέση επί της νομικής βάσεως της αρμοδιότητάς της να λάβει τα μέτρα που προβλέπει η εν λόγω απόφαση.