Η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι» εκπροσώπησε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Έργων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, σχετικά με παρατυπίες που διεπράχθησαν από την OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου.

Η προσφεύγουσα, επικαλέστηκε σειρά παραβάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αναγνωρίζονται σε κάθε πρόσωπο το οποίο ερευνάται και απονέμονται με βάση τις γενικές αρχές του εθνικού και ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται, οι αρχές της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των ελεγκτών.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δικαίωσε την προσφεύγουσα, απευθύνοντας στην Απόφασή του τις παρακάτω κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με την παράτυπη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά των ελεγκτών:

Πρώτον, στο πλαίσιο ενός επιτόπιου ελέγχου, η OLAF πρέπει να μεριμνά, ώστε να καθιστά επαρκώς σαφή τα ισχύοντα δικαιώματα και τις διαδικαστικές εγγυήσεις των εξεταζόμενων προσώπων.

Δεύτερον, η συμπεριφορά του προσωπικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα. Όταν ένας πολίτης ισχυρίζεται ότι η συμπεριφορά ενός υπαλλήλου δεν συνάδει με τα πρότυπα αυτά, το ενδιαφερόμενο όργανο θα πρέπει να μπορεί να παράσχει μια ικανοποιητική εξήγηση προκειμένου να αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει.