Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξεδόθη στις 19.12.2012, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της διατάξεως T-320/09 του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία το τελευταίο είχε απορρίψει την ένσταση απαραδέκτου που είχε καταθέσει η Επιτροπής επί προσφυγής της εταιρείας PLANET Α.Ε.

Η προσφυγή της PLANET A.E. αφορούσε την ακύρωση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με τις οποίες αιτήθηκε και ενεργοποιήθηκε η εγγραφή της προσφεύγουσας στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ). Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης, όπως και της παρούσας αναίρεσης, είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Το Δικαστήριο με την απόφασή του απέρριψε και τους οκτώ λόγους αναιρέσεως που προέβαλε η Επιτροπής (εσφαλμένη ερμηνεία της απόφασης 2008/969 της Επιτροπής περί ΣΕΠ, μη ουσιώδης μεταβολή της νομικής καταστάσεως της PLANET ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης των επίμαχων προειδοποιήσεων στο ΣΕΠ, μη άμεσος επηρεασμός της εταιρίας από τις εν λόγω προειδοποιήσεις, έλλειψη αιτιολογίας της αναιρεσιβαλλόμενης διάταξης, σύγχυση των ένδικων βοηθημάτων, παραβίαση της συμβατικής ελευθερίας και της αρχής της συναινέσεως, εσφαλμένος και μη αιτιολογημένος χαρακτηρισμός των προειδοποιήσεων ως αποφάσεων και εξάρτηση του παραδεκτού της προσφυγής από το βάσιμό της).
Το Δικαστήριο διαπίστωσε, συγκεκριμένα, ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, ότι διευκρίνισε σαφώς με ποιον τρόπο είχε περιέλθει η PLANET σε δυσμενή κατάσταση λόγω της εγγραφής της στο ΣΕΠ, ότι η αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη ήταν σαφής και κατανοητή και ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν προέβη σε μεροληπτική εκτίμηση της προειδοποιήσεως που είχε εκδώσει η Επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επιχειρημάτων που προέβαλλαν οι διάδικοι, το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως και καταδίκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.