Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Απόφαση που εξεδόθη στις 15 Οκτωβρίου 2013 έκανε δεκτή προσφυγή ακυρώσεως κατά αποφάσεως του EMA, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά των προσφευγουσών στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού EMA/2011/05/DV.

Ειδικότερα, οι προσφεύγουσες προέβαλλαν τρεις λόγους προς στήριξη της αιτήσεώς τους ακυρώσεως. Πρώτον, ότι ο EMA δεν αιτιολόγησε ή αιτιολόγησε ανεπαρκώς την προσβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους. Δεύτερον, ότι ο EMA δεν περιέλαβε καμία αιτιολογία ως προς τον μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιήθηκε για τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους. Τρίτον, ότι ο EMA δεν περιέλαβε καμία αιτιολογία ως προς την υπερβολικά χαμηλή προσφορά ενός από τους επιλεγέντες διαγωνιζομένους.

Το Γενικό Δικαστήριο εξέτασε αρχικώς τον πρώτο και τον τρίτο λόγο ακυρώσεως. Ως προς τον πρώτο λόγο, το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε πως ο ΕΜΑ παρέσχε στις προσφεύγουσες μόνο τις βαθμολογίες συνοδευόμενες με ασαφή και «γενικού περιεχομένου» σχόλια. Τα σχόλια αυτά, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν εκπληρώνουν τον σκοπό της πλήρους αιτιολογίας, ώστε ο διαγωνιζόμενος να μπορεί να τα συγκρίνει με τα αποτελέσματα των επιλεγέντων διαγωνιζομένων και να μπορεί να συναγάγει από τα εν λόγω σχόλια, κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο, τη συλλογιστική του θεσμικού οργάνου, που εξέδωσε την απόφαση. Επομένως, έκανε δεκτό τον πρώτο λόγο.

Κατόπιν, ως προς τον τρίτο λόγο, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η αναθέτουσα αρχή πρέπει να εκθέτει τη συλλογιστική βάσει της οποίας, αφενός, έκρινε ότι, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των οικονομικών χαρακτηριστικών της, η προσφορά αυτή τηρεί, μεταξύ άλλων, τη νομοθεσία της χώρας στην οποία πρέπει να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, στον τομέα αμοιβών του προσωπικού, συνεισφοράς στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως και τηρήσεως των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο εργασίας και, αφετέρου, εξέτασε ότι στην οικονομική προσφορά ενσωματώνονται όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις τεχνικές πτυχές της επιλεγείσας προσφοράς. Αυτά δεν συνέβησαν εν προκειμένω. Επομένως, το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτό και τον τρίτο λόγο.

Επομένως, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του ΕΜΑ, χωρίς να εξετάσει τους λοιπούς προβληθέντες λόγους και καταδίκασε τον Οργανισμό στη δικαστική δαπάνη.