Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δύο αποφάσεις που εξεδόθησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έκανε δεκτές αγωγές της εταιρίας ΑΝΚΟ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την υπεράσπιση των ανωτέρω υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Με τις αγωγές T-117/12 και T-118/12, η εταιρία αιτούνταν από το Γενικό Δικαστήριο, πρώτον, να αναγνωρίσει ότι η αναστολή από την Επιτροπή της πληρωμής των δαπανών, στις οποίες είχε υποβληθεί η εταιρία για την εκτέλεση συμβάσεων που είχε υπογράψει με την Επιτροπή, συνιστά αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων της τελευταίας και, δεύτερον, να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει τα ποσά, των οποίων οι πληρωμές είχαν ανασταλεί.

Το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτό το επιχείρημα της ενάγουσας ότι η Επιτροπή, κατά την αναστολή των πληρωμών, παρέβη ορισμένες ρήτρες των συμφωνιών επιχορήγησης, δεδομένου ότι δεν εφάρμοσε ορθώς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπονταν στις ρήτρες αυτές.

Στη συνέχεια, λαμβανομένης υπόψη της παράνομης αναστολής πληρωμών προς την ενάγουσα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή υποχρεούται να καταβάλει το σχετικό ποσό στην εταιρία, με τον προβλεπόμενο τόκο.