Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 13 Δεκεμβρίου 2013, έκανε δεκτή την προσφυγή των ανωτέρω εταιριών κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Με την προσφυγή στην υπόθεση T-165/12 οι εταιρίες αιτούνταν από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής περί απορρίψεως της προσφοράς των προσφευγουσών στο πλαίσιο του δημόσιου διαγωνισμού της ΕΕ διότι, πρώτον, υπήρξε παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της αναλογικότητας, δεύτερον, υπήρξε παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, τρίτον, υπήρξε παραβίαση της γενικής αρχής περί απαγορεύσεως της τροποποιήσεως των συμβατικών εγγράφων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτό το δεύτερο επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει από το άρθρο 100, παράγραφος 2, του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002. Για τον λόγο αυτόν, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί.