Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 29 Νοεμβρίου 2016, έκανε δεκτή την αγωγή της ανωτέρω εταιρίας κατά του REA.

Την υπεράσπιση της υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».

Με την αγωγή της βάσει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ η εταιρία ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο να αναγνωρίσει πρώτον, ότι η αναστολή πληρωμής την οποία είχε επιβάλει ο REA, για ποσό που της όφειλε ως συμμετοχή του για έργο στο πλαίσιο του προγράμματος FP7, συνιστά παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεών του και, δεύτερον, ότι το οφειλόμενο ποσό πρέπει να της καταβληθεί εντόκως από την άσκηση της αγωγής.

Το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτό το σύνολο των αιτημάτων της εταιρίας.