Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφαση που εξεδόθη στις 4 Ιουλίου 2017, απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως της ανωτέρω εταιρίας κατά του EUAR.
Την υπεράσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είχε αναλάβει η δικηγορική εταιρία «Χριστιανός και Συνεταίροι».