Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξεδόθη στις 14.01.2021, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) κατά της απόφασης T 348/16 OP του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία το τελευταίο είχε κάνει εν μέρει δεκτή την αναγνωριστική αγωγή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που ασκήθηκε δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ.
Η αγωγή του ΑΠΘ είχε ως αίτημα να αναγνωριστεί ότι η διατυπωθείσα σε χρεωστικό σημείωμα απαίτηση του ERCEA για επιστροφή μέρους επιχορήγησης που έλαβε το ΑΠΘ για το έργο ΜΙΝΑΤRΑΝ, είναι αβάσιμη και αντιστοιχεί σε επιλέξιμες δαπάνες.
Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης, όπως και της αναίρεσης, είχε αναλάβει η εταιρεία «Χριστιανός και Συνεταίροι».
Το Δικαστήριο με την απόφασή του απέρριψε και τους τέσσερεις λόγους αναίρεσης που προέβαλε ο ERCEA, σχετικά, αφενός, με την εσφαλμένη ερμηνεία όρων της Συμβάσεως Επιχορήγησης για το έργο ΜΙΝΑΤRΑΝ και των συμβάσεων ανάθεσης έργου μεταξύ του ΑΠΘ και των συμβούλων του και, αφετέρου, με την παράβαση του κανονισμού 1982/2006 και του δημοσιονομικού κανονισμού, και έκρινε ότι η αίτηση αναιρέσεως έπρεπε να απορριφθεί εν μέρει ως απαράδεκτη και εν μέρει ως αβάσιμη.