Με την απόφαση C-111/22 P που εξεδόθη στις 11.1.2024, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχθηκε ότι το Γενικό Δικαστήριο με την απόφασή του T- 159/20 υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο σχετικά με την ερμηνεία της υποχρέωσης αντικειμενικής αμεροληψίας που βαρύνει τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης,  κατά το άρθρο 41, παρ. 1 του Χάρτη.

Κατά το Δικαστήριο, είναι εσφαλμένη η κρίση του Γενικού Δικαστηρίου ότι δεν παραβιάζεται η υποχρέωση αντικειμενικής αμεροληψίας, όταν επί των αιτημάτων υπαλλήλου στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας αποφαίνεται πρόσωπο, το οποίο κατέθεσε ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση κατά του υπαλλήλου, ο οποίος μάλιστα αθωώθηκε.

Την υπεράσπιση της ανωτέρω υπόθεσης είχε αναλάβει η εταιρεία «Χριστιανός και Συνεταίροι».