Θεσμικά ζητήματα – ζητήματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Εξωσυμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεργασία του με εθνικές αρχές κρατών μελών (2018)
 • Εξωσυμβατική και Συμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του προσωπικού του (2017)
 • Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων συγκρούσεως συμφερόντων στο πλαίσιο οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017)
 • Αλλαγή έδρας οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016)
 • Avis juridique sur la convention SEN – Écoles européennes (2012)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβολής έκτακτης εισφοράς όσον αφορά υπαλλήλους της ΕΕ (2009)

Ανταγωνισμός και Εσωτερική Αγορά

 • Συμβατότητα με το δίκαιο ανταγωνισμού προωθητικών ενεργειών εταιρείας (2017)
 • Παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού από Συμφωνία Συμβιβασμού μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικής επιχείρησης (2017)
 • Περιορισμοί στην άσκηση του λειτουργήματος του δικαστικού επιμελητή (2015)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο ανταγωνισμού ρήτρας αποκλειστικότητας (2011)
 • Έννοια της «άμεσης και ειδικής συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας» – συμβολαιογράφοι (2010)
 • Άσκηση εμπορικής δραστηριότητας τυχερών παιγνίων και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006)
 • Κάθετες συμφωνίες στον τομέα διανομής αυτοκινήτων και διατάξεις ανταγωνισμού (2005)
 • Ασφάλειες οδικής βοήθειας (Δίκαιο ανταγωνισμού, επίδειξη εγγράφων) (2004)

Κρατικές ενισχύσεις

 • Νομιμότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δημόσιας επιχείρησης και άσκηση δημόσιας εξουσίας (2018)
 • Συμβατότητα συμφωνίας διακανονισμού οφειλών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων (2017)
 • Δεσμευτικότητα συμφωνίας για κρατικές ενισχύσεις μεταξύ εταιρειών (2013)
 • Χρηματοδότηση ΥΓΟΣ υπό το πρίσμα του δικαίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (2013)
 • Νομιμότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δημόσιας επιχείρησης υπό το πρίσμα του δικαίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (2011)
 • Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων (2005)

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Κεφαλαιαγορά

 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρητρών περιεχόμενων σε στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο (2017)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετικής ρύθμισης σε σχέση με τα DTA/DTC (2016)
 • Εξέταση υπό τη σκοπιά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυπριακών διαταγμάτων για τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου(2015)
 • Δικονομικά προνόμια των τραπεζών υπό το φως της ευρωπαϊκής έννομης τάξης (Ζητήματα ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών) (2005) Επ. Εμπ. Δικαίου

Εταιρείες

 • Νομική φύση σύμβασης κατασκευής ιδιωτικού έργου και πτυχές φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (2018)
 • Διακοπή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταστήματος και φιλοξενίας (hosting) (2018)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ ιδιωτικοποίησης δημόσιας επιχείρησης (2016)
 • Αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων – Παραβίαση του ανταγωνισμού (2006)
 • Συγχώνευση εταιριών – Κατάχρηση δικαιώματος (2004)

Δημόσιες Συμβάσεις

 • Ανάθεση συμβάσεων νομικών υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας (2018)
 • Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από εταιρεία παροχής φυσικού αερίου (2017)
 • Αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται σε αναθέτοντα φορέα στους εξαιρούμενους τομείς και διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης (2016)
 • Ανάθεση συμβάσεων νομικών υπηρεσιών δυνάμει του ν. 4281/2014 (2015)
 • Αρμοδιότητες ΕΑΑΔΗΣΥ σε σχέση με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (2013)
 • Έννοια συμπληρωματικών και απρόβλεπτων εργασιών κατά την έννοια του π.δ. 59/2007 (2013)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων (2011)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθήκης υπεργολάβου, μετά την υπογραφή της σύμβασης (2011)
 • Επανέλεγχος σχεδίου σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (2011)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακήρυξης σε σχέση με την επίκληση οικονομικής και τεχνικής ικανότητας τρίτων (2011)
 • Σύγκρουση συμφερόντων και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στους εξαιρούμενους τομείς (2010)
 • Σύμβαση παραχώρησης λιμενικών εγκαταστάσεων σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (2009)
 • Δημόσιες συμβάσεις και Δίκαιο Ενέργειας (2008)
 • Συμμετοχή Διαγωνιζομένων με χρήση της τεχνικής ικανότητας άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 54 (6) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (2007)
 • Αντικατάσταση προμηθευτή/υπεργολάβου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης έργου (2007)
 • Ερμηνεία άρθρου 40, παρ. 3, περίπτωση γ΄ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και διαδικασία με διαπραγμάτευση (2006)
 • Τροποποιήσεις όρων δημοσίων συμβάσεων μετά τη σύναψή τους (2005)
 • Δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί και διατάξεις δημοσίας τάξεως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού δικαίου (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κ. Δ. Κεραμέα, 2003), Ελλ. Δικαιοσύνη (2005)

Ενέργεια

 • Εξέταση νομιμότητας μεθόδου τιμολόγησης φυσικού αερίου υπό το πρίσμα του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (2018)
 • Εξέταση ύπαρξης εμποδίων προμήθειας και εισαγωγής φυσικού αερίου (2017)
 • Ερμηνεία όρου «θέση κατανάλωσης» στον τομέα του φυσικού αερίου (2015)
 • Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (2012)
 • Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (2011)
 • Έννοια διεθνούς δημόσιας τάξης σε σχέση με διαιτητική απόφαση στον τομέα του φυσικού αερίου (2011)

Μεταφορές

 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικής μεταχείρισης (ΦΠΑ) επιχείρησης στον τομέα των μεταφορών (2011)
 • Χρηματοδότηση της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (2009)

Προστασία καταναλωτή

 • Εξέταση συμβατότητας πολιτικής εταιρείας για εγγύηση προϊόντων από τη σκοπιά του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (2014)

Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση

 • Δυσμενής μεταχείριση επί τη βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης (2009)
 • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)
 • Επί της αποφάσεως C-559/07 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί του εθνικού συστήματος πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων και συγκριτική μελέτη σχετικά με τις ρυθμίσεις άλλων κρατών μελών (2009)
 • Ομαδικές απολύσεις και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006)
 • Διασφάλιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εργαζομένων σε Τράπεζα (2005)

Κοινή Αγροτική Πολιτική

 • Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης τροφίμων στους απόρους της Ένωσης, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (2013)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ σχεδίου νόμου σε σχέση με την παραγωγή και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (2011)
 • Ζητήματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – Κανονισμοί 1782/2003 και 864/2004 (2007)

Audits, Compliance & Regulatory

 • Διαδικασίες ελέγχου και δικαιώματα ερευνώμενου στο πλαίσιο ελέγχου της Παγκόσμιας Τράπεζας (2017)

Πρόσβαση στα έγγραφα

 • Πρόσβαση στα έγγραφα δυνάμει του κανονισμού 1049/2001 και ερμηνεία των όρων «έρευνα», «εσωτερική χρήση», «υπερισχύον δημόσιο συμφέρον» και «δικαστικές διαδικασίες» (2016)

Υποθέσεις υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Εξωσυμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεργασία του με εθνικές αρχές κρατών μελών (2018)
 • Εξωσυμβατική και Συμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του προσωπικού του (2017)
 • Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων συγκρούσεως συμφερόντων στο πλαίσιο οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017)
 • Avis juridique sur la convention SEN – Écoles européennes (2012)
 • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)

Φορολογία

 • Νομική φύση σύμβασης κατασκευής ιδιωτικού έργου και πτυχές φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (2018)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικής μεταχείρισης (ΦΠΑ) επιχείρησης στον τομέα των μεταφορών (2011)
 • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)