Θεσμικά ζητήματα – ζητήματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Υποχρεώσεις Οργανισμού της Ε.Ε. έναντι πρώην εκτάκτου υπαλλήλου βάσει του υπαλληλικού δικαίου της Ένωσης και υποχρέωση εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στον εργασιακό χώρο του Οργανισμού αυτού (απαγόρευση παρενόχλησης και διακρίσεων βάσει φυλετικών χαρακτηριστικών) – (2020)
 • Προνόμια και ασυλίες προσωπικού οργανισμού της Ε.Ε. προβλεπόμενα σε συμφωνία έδρας (2019)
 • Εξωσυμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεργασία του με εθνικές αρχές κρατών μελών (2018)
 • Εξωσυμβατική και Συμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του προσωπικού του (2017)
 • Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων συγκρούσεως συμφερόντων στο πλαίσιο οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017)
 • Αλλαγή έδρας οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016)
 • Γνωμοδότηση επί της Σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων (2012)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβολής έκτακτης εισφοράς όσον αφορά υπαλλήλους της ΕΕ (2009)

Ανταγωνισμός και Εσωτερική Αγορά

 • Συμβατότητα με το δίκαιο ανταγωνισμού προωθητικών ενεργειών εταιρείας (2017)
 • Παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού από Συμφωνία Συμβιβασμού μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικής επιχείρησης (2017)
 • Περιορισμοί στην άσκηση του λειτουργήματος του δικαστικού επιμελητή (2015)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο ανταγωνισμού ρήτρας αποκλειστικότητας (2011)
 • Έννοια της «άμεσης και ειδικής συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας» – συμβολαιογράφοι (2010)
 • Άσκηση εμπορικής δραστηριότητας τυχερών παιγνίων και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006)
 • Κάθετες συμφωνίες στον τομέα διανομής αυτοκινήτων και διατάξεις ανταγωνισμού (2005)
 • Ασφάλειες οδικής βοήθειας (Δίκαιο ανταγωνισμού, επίδειξη εγγράφων) (2004)

Κρατικές ενισχύσεις

 • Αξιολόγηση υπό το πρίσμα του δικαίου της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων του συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες (2021)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων όρων σχεδίου Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ελληνικής μεταλλευτικής εταιρείας σχετικά τις φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα της τελευταίας (2020)
 • Νομιμότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δημόσιας επιχείρησης και άσκηση δημόσιας εξουσίας (2018)
 • Συμβατότητα συμφωνίας διακανονισμού οφειλών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων (2017)
 • Δεσμευτικότητα συμφωνίας για κρατικές ενισχύσεις μεταξύ εταιρειών (2013)
 • Χρηματοδότηση ΥΓΟΣ υπό το πρίσμα του δικαίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (2013)
 • Νομιμότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δημόσιας επιχείρησης υπό το πρίσμα του δικαίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (2011)
 • Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων (2005)

Επιχορηγήσεις Ε.Ε.

 • Δικαίωμα επιχείρησης που συμμετέχει ως εταίρος (partner) σε έργο επιχορηγούμενο από την Ε.Ε., να διαθέτει χρηματικά ποσά, προερχόμενα από την εν λόγω επιχορήγηση, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο έργο ή και για άλλους επιχειρηματικούς της στόχους (2019)

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Κεφαλαιαγορά

 • Προϋποθέσεις διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και συνέπειες ελλείψεώς τους (2019)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρητρών περιεχόμενων σε στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο (2017)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετικής ρύθμισης σε σχέση με τα DTA/DTC (2016)
 • Εξέταση υπό τη σκοπιά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυπριακών διαταγμάτων για τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου(2015)
 • Δικονομικά προνόμια των τραπεζών υπό το φως της ευρωπαϊκής έννομης τάξης (Ζητήματα ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών) – (2005) Επ. Εμπ. Δικαίου

Εταιρείες

 • Νομική φύση σύμβασης κατασκευής ιδιωτικού έργου και πτυχές φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (2018)
 • Διακοπή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταστήματος και φιλοξενίας (hosting) – (2018)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ ιδιωτικοποίησης δημόσιας επιχείρησης (2016)
 • Αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων – Παραβίαση του ανταγωνισμού (2006)
 • Συγχώνευση εταιριών – Κατάχρηση δικαιώματος (2004)

Δημόσιες Συμβάσεις

 • Συμμόρφωση προς απόφαση του ΔΕΕ που αναγνωρίζει παράβαση του δικαίου της Ε.Ε. σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (2019)
 • Φύση της συμβατικής σχέσης εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης με ηλεκτρονικές πλατφόρμες αναζήτησης και κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση προγραμμάτων του (2018)
 • Ανάθεση συμβάσεων νομικών υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας (2018)
 • Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από εταιρεία παροχής φυσικού αερίου (2017)
 • Αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται σε αναθέτοντα φορέα στους εξαιρούμενους τομείς και διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης (2016)
 • Ανάθεση συμβάσεων νομικών υπηρεσιών δυνάμει του ν. 4281/2014 (2015)
 • Αρμοδιότητες ΕΑΑΔΗΣΥ σε σχέση με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (2013)
 • Έννοια συμπληρωματικών και απρόβλεπτων εργασιών κατά την έννοια του π.δ. 59/2007 (2013)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων (2011)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθήκης υπεργολάβου, μετά την υπογραφή της σύμβασης (2011)
 • Επανέλεγχος σχεδίου σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (2011)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακήρυξης σε σχέση με την επίκληση οικονομικής και τεχνικής ικανότητας τρίτων (2011)
 • Σύγκρουση συμφερόντων και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στους εξαιρούμενους τομείς (2010)
 • Σύμβαση παραχώρησης λιμενικών εγκαταστάσεων σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (2009)
 • Δημόσιες συμβάσεις και Δίκαιο Ενέργειας (2008)
 • Συμμετοχή Διαγωνιζομένων με χρήση της τεχνικής ικανότητας άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 54 (6) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (2007)
 • Αντικατάσταση προμηθευτή/υπεργολάβου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης έργου (2007)
 • Ερμηνεία άρθρου 40, παρ. 3, περίπτωση γ΄ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και διαδικασία με διαπραγμάτευση (2006)
 • Τροποποιήσεις όρων δημοσίων συμβάσεων μετά τη σύναψή τους (2005)
 • Δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί και διατάξεις δημοσίας τάξεως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού δικαίου (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κ. Δ. Κεραμέα, 2003), Ελλ. Δικαιοσύνη (2005)

Ενέργεια

 • Εξέταση συμβατότητας μεθόδου τιμολόγησης φυσικού αερίου με το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού (2021)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ε.Ε. για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειάς, της δραστηριοποίησης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ως αντιπροσώπων του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (2019)
 • Εξέταση νομιμότητας μεθόδου τιμολόγησης φυσικού αερίου υπό το πρίσμα του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (2018)
 • Εξέταση ύπαρξης εμποδίων προμήθειας και εισαγωγής φυσικού αερίου (2017)
 • Ερμηνεία όρου «θέση κατανάλωσης» στον τομέα του φυσικού αερίου (2015)
 • Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (2012)
 • Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (2011)
 • Έννοια διεθνούς δημόσιας τάξης σε σχέση με διαιτητική απόφαση στον τομέα του φυσικού αερίου (2011)

Μεταφορές

 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικής μεταχείρισης (ΦΠΑ) επιχείρησης στον τομέα των μεταφορών (2011)
 • Χρηματοδότηση της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (2009)

Προστασία καταναλωτή

 • Εξέταση συμβατότητας πολιτικής εταιρείας για εγγύηση προϊόντων από τη σκοπιά του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (2014)

Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση

 • Δυσμενής μεταχείριση επί τη βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης (2009)
 • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)
 • Επί της αποφάσεως C-559/07 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί του εθνικού συστήματος πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων και συγκριτική μελέτη σχετικά με τις ρυθμίσεις άλλων κρατών μελών (2009)
 • Ομαδικές απολύσεις και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006)
 • Διασφάλιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εργαζομένων σε Τράπεζα (2005)

Κοινή Αγροτική Πολιτική

 • Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης τροφίμων στους απόρους της Ένωσης, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (2013)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ σχεδίου νόμου σε σχέση με την παραγωγή και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (2011)
 • Ζητήματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – Κανονισμοί 1782/2003 και 864/2004 (2007)

Audits, Compliance & Regulatory

 • Διαδικασίες ελέγχου και δικαιώματα ερευνώμενου στο πλαίσιο ελέγχου της Παγκόσμιας Τράπεζας (2017)

Πρόσβαση στα έγγραφα

 • Πρόσβαση στα έγγραφα δυνάμει του κανονισμού 1049/2001 και ερμηνεία των όρων «έρευνα», «εσωτερική χρήση», «υπερισχύον δημόσιο συμφέρον» και «δικαστικές διαδικασίες» (2016)

Υποθέσεις υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Υποχρεώσεις Οργανισμού της Ε.Ε. έναντι πρώην εκτάκτου υπαλλήλου βάσει του υπαλληλικού δικαίου της Ένωσης και υποχρέωση εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στον εργασιακό χώρο του Οργανισμού αυτού (απαγόρευση παρενόχλησης και διακρίσεων βάσει φυλετικών χαρακτηριστικών) – (2020)
 • Εξωσυμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεργασία του με εθνικές αρχές κρατών μελών (2018)
 • Εξωσυμβατική και Συμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του προσωπικού του (2017)
 • Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων συγκρούσεως συμφερόντων στο πλαίσιο οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017)
 • Γνωμοδότηση επί της Σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων (2012)
 • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)

Φορολογία

 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων όρων σχεδίου Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ελληνικής μεταλλευτικής εταιρείας σχετικά τις φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα της τελευταίας (2020)
 • Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ και προϋποθέσεις για διακανονισμό των εκπτώσεων του φόρου αυτού (2019)
 • Νομική φύση σύμβασης κατασκευής ιδιωτικού έργου και πτυχές φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (2018)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικής μεταχείρισης (ΦΠΑ) επιχείρησης στον τομέα των μεταφορών (2011)
 • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)