• Ιδιωτικές επιχειρήσεις, στους εξής τομείς:
  • Κατασκευή έργων
  • Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Παροχή τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • Ναυτιλία
  • Διατροφικός τομέας
  • Μεταλλουργία
  • Αυτοκινητοβιομηχανίες
  • Ανάπτυξη λογισμικού και κατασκευή Η/Υ
  • Ναυπηγεία
  • Οργάνωση και λειτουργία τυχερών παιγνίων
  • Υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεματικής
  • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Δημόσιες επιχειρήσεις
  • Παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Προμήθεια φυσικού αερίου
  • Αεροπορική βιομηχανία
  • Αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
  • Φαρμακευτική έρευνα και ασφάλεια τροφίμων
  • Βιομηχανική ιδιοκτησία
 • Όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα
 • Επαγγελματικές ενώσεις
 • Διοικητικές αρχέςΦορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ιδιώτες φυσικά πρόσωπα