Καθηγητής Β. Χριστιανός

 • «Ελλάδα – Γενική εισαγωγή στο δικαιοδοτικό σύστημα» (επικαιροποίηση στις 2 Απριλίου 2020), τεύχος 10, LexisNexis, 2020, σελ. 1-16 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Το δόγμα στο δίκαιο της Ε.Ε.: Ομοιογένεια ή ανομοιογένεια;», σε Τιμητικός Τόμος προς τιμήν της Καθηγήτριας Καλλιόπης (Κέλλυς) Μπουρδάρα (υπό έκδοση)
 • «Κρατικές ενισχύσεις υπό οριακές συνθήκες υγειονομικής κρίσης» (σε συνεργασία με Μ. Ροδόπουλο), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2020, τεύχος 6, σελ. 642-656
 • «Συμβατική σχέση Ελληνικού Πανεπιστημίου με τη Google και το Facebook για την προώθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου – Υπαγωγή στο Ν. 4412/2016 και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ» (Γνωμ.), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2020, τεύχος 1, σελ. 18-26
 • «Εξελίξεις στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», νομικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών Αθηνών De Jure, 2020, τεύχος 24, σελ. 12-13
 • «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών leasing στην Ελλάδα από αλλοδαπό χρηματοδοτικό ίδρυμα» (Γνωμ.), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2020, τεύχος 11, σελ. 1249-1253
 • «Εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (σε συνεργασία με Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου και Μ. Περάκη), 2η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, σελ. 384
 • «Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων» (σε συνεργασία με Μ. Ροδόπουλο), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2020, σελ. 640
 • Συμβολή στη Συλλογική Έκδοση: Commentary on the TFEU, Articles 263-266, ed. Springer Publishing (Χαϊδελβέργη, Γερμανία), υπό έκδοση
 • «Δημόσιες Συμβάσεις – Ερμηνεία κατ’ άρθρο Νόμοι 4412/2016 και 4413/2016», (επιμέλεια Β. Χριστιανός, Θ. Πανάγος), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018, σελ. 857
 • «Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομικά ζητήματα», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2017, σελ. 10-16
 • «Σχολιασμός του άρθρου 42 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σε Le Regole del Processo dinanzi al Giudice dell’Unione Europea, εκδ. Scientifica, 2017, σελ. 202-205 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα ιταλικά: “Commento sull’articolo 42 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea” in Le Regole del Processo dinanzi al Giudice dell’Unione Europea, Editoriale Scientifica, 2017)
 • «Πολυδιάστατος δικαϊκός πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σε Ιωάννης Κ. Καράκωστας – Φιλίας και μαθητείας χάριν, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 1615-1622
 • «Ζητήματα κρατικών ενισχύσεων κατά την εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων», σε Το οικονομικό δίκαιο την εποχή της κρίσης – 1ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 163-177
 • «Η συνοχή της νομολογίας της ΕΕ», σε Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος – Επετειακός Τόμος 30 Χρόνια (1987-2017), εκδ. Σάκκουλα, 2017, σελ. 147-150 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Συνέδριο για την 50ή επέτειο του CEDECE – Οι μεταστροφές στη νομολογία του ΔΕΕ: μία ένδειξη σοφίας μέσα στην ασυνέχεια», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2016, σελ. 1-4 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Το ήπιο δίκαιο “soft law” στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2014, τεύχος 1, σελ. 123-127
 • «Η σοφία μέσω της ασυνέχειας – Το ΔΕΕ ανατρέπει τις αποφάσεις του», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δεκέμβριος 2013, σελ. 13-32 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος: Απαντήσεις από την ελληνική έννομη τάξη, στην υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο», σε L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de Justice (Η υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ), εκδ. Bruylant, Παρίσι, 2013, σελ. 227-237 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • Η ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού και η λήψη αποφάσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, σε La Cour de Justice et la Construction de l’Europe – Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence (Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Οικοδόμηση της Ευρώπης – Αναλύσεις και Προοπτικές μετά από 60 χρόνια Νομολογίας), εκδ. Springer/Curia, Λουξεμβούργο, 2013, σελ. 561-567 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Το ήπιο δίκαιοsoft law” στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μέσω των ευρωπαϊκών δικαστηρίων – Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σε Collection de la SIPE, τόμος 7, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Bruylant, Nomos Verlag, Ιούνιος 2011, σελ. 325-330 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 246
 • «Επισκόπηση των διαδικασιών πτώχευσης στην Ελλάδα», σε Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Πτώχευσης – Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πτωχευτικού Κανονισμού (European Insolvency Regulations – Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings), εκδ. Thomson Reuters/Aranzadi, Μαδρίτη, 2010, σελ. 201-224 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Μία αναγκαία μεταστροφή: η απόφαση Aventis Pasteur, η οδηγία (ΕΟΚ) 85/374 και η εξισορρόπηση μεταξύ των αρχών της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας», La Semaine Juridique, εκδ. Générale, 2010, No 9-10, σελ. 485-489 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Ο δικηγόρος και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμως κτηθέντων κεφαλαίων», σε τιμητικό τόμο Καθηγητή Μ. Σταθόπουλου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ. 3023-3038 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 240
 • «Η διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης και ο ρόλος του δικηγόρου», Revue annuelle des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, 2009, σελ. 169-186 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Ο δικηγόρος και η απαγόρευση νομιμοποίησης παρανόμως κτηθέντων εσόδων», Νομικό Βήμα, τεύχος 56, 2009, σελ. 2038-2050
 • «Κρατικές Ενισχύσεις υπό το φως της οικονομικής κρίσης», Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 1, 2009, σελ. 23-42
 • «Θεμελιώδη ζητήματα της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά την Οδηγία 2004/35/EK», in Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην πράξη, 2008, σελ. 59-69
 • «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην Ελλάδα», Κεφάλαιο 4, σε Introduction to Greek Law (Εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο), ed. by Konstantinos D. Kerameus, Phaedon J. Kozyris, τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, εκδ. Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2008, σελ. 65-77 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Ευρωπαϊκές απαντήσεις στις προκλήσεις του περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα», σε Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 3, 2008, σελ. 593-597
 • «Ο μηχανισμός δικονομικής εναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Revue des Affaires Européennes/Law & European Affairs, 2007-2008/3, σελ. 589-600 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Η προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Μία κοινωνική πολιτική με “παράπλευρες απώλειες”», σε Κοινοτικό Δίκαιο & Εμπορικό Δίκαιο, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 181-191
 • «Ομαδικές απολύσεις. Σχόλιο στην αποφ. ΔΕΚ 15-2-07 (C-270/05)», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 63ος, Τεύχος 1493, 16 Μαΐου 2007, σελ. 594-595
 • «Προς ένα Δίκαιο των Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σε Τιμητικός Τόμος της Ομότιμης Καθηγήτριας κας Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006, σελ. 129-140
 • «Η θέση της Εμπορικής διαιτησίας στο δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», σε Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006, σελ. 2077-2098
 • «Η δυναμική των σχέσεων δικαστή και νομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2005, σελ. 270
 • «Η αποτελεσματική δικαστική προστασία του πολιτισμού στο δίκαιο της ΕΚ», σε Problèmes d’interprétation (Ερμηνευτικά προβλήματα) à la mémoire de C. N. Kakouris, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλας – Bruylant, 2004, σελ. 21 επ. (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Νομική εγκυκλοπαίδεια του κοινοτικού δικαίου», εκδ. Dalloz, V° Consommateurs (σε συνεργασία με τον Καθηγητή F. Picod – εκδοθείσα το 2003) – (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Πολιτισμικοί Παράγοντες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το ΔΕΚ ενόψει της επερχόμενης διεύρυνσης», Festschrift für K. BEYS, Αθήνα, 2003, σελ. 171 επ. (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή στο Κοινοτικό Δίκαιο», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2002, σελ. 1558 – 1568
 • «Το Συγκριτικό Δίκαιο στη διαμόρφωση της νομολογίας του ΔΕΚ», σε Le rôle du droit comparé dans l’avènement du Droit Européen, Institut du Droit Comparé (Ο ρόλος του συγκριτικού δικαίου στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικαίου), Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου, Λωζάνη – Ζυρίζη 2002, σελ. 129 επ. (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Το νομολογιακό κεκτημένο», Revue des affaires européennes, 2001-2002, τεύχος 8, σελ. 978 επ. (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Η αvαγκαστική εκτέλεση τωv απoφάσεωv τoυ ΔΕΚ και τoυ ΠΕΚ», Ελληvική Δικαιoσύvη, τoμ. 39, 1998, σελ. 276-281
 • «Οι μεταστροφές της νομολογίας του ΔΕΚ», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 1998, σελ. 248
 • «Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», σε Vers un code européen de la consummation (Προς έναν ευρωπαϊκό κώδικα κατανάλωσης), εκδ. Filali Osman, Bruylant, Βρυξέλλες, 1998, σελ. 265-285 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Κοινοτικό Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 1997, σελ. 180
 • «Σκέψεις σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης συλλογικής διασυνοριακής δράσης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς», in Actions collectives transfrontières des organisations des consommateurs – Droit international et du marché intérieur, εκδ. Prof. Bernd Stauder, vol. 4, Ζυρίχη, 1997, σελ. 203-211 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Βασικά χαρακτηριστικά του Ν. 2251/94 και του κοινοτικού δικαίου του Καταναλωτή», σε Law and diffuse interests in the European Legal Order, Liber amicorum, Norbert Reich, Nomos, 1997, σελ. 357-371 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Η συμβoλή τoυ ΔΕΚ στηv εφαρμoγή της πoλιτικής περιβάλλovτoςΗ περίπτωση τωv oμαδικώv πρoσφυγώv», Νόμoς και Φύση, 1995, σελ. 27-41
 • «Η συμβουλευτική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου υπό το πρίσμα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση», σε Revue du Marché Commun, 1994, σελ. 37-44 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Το παραδεκτό ομαδικών προσφυγών ενώπιον του ΔΕΚ», σε Group actions and consumer protection, εκδ. Story-Scientia, 1992, σελ. 218-237 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κανονισμού Διαδικασίας του ΔΕΚ», Recueil Dalloz-Sirey, 1991, Chronique, σελ. 273-282 (σε συνεργασία με τον Καθηγητή F. Picod). (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Τα ελληνικά δικαστήρια αντιμέτωπα με την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου», Revue française de droit administratif, 1991, σελ. 969-972 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Απαράδεκτο της τριτανακοπής κατά απόφασης λόγω παραβάσεως: δικονομική ιδιαιτερότητα ή τρόπος ρύθμισης των συνταγματικών διαφορών;», Recueil Dalloz-Sirey, 1990, Jur., σελ. 382-385 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Το Πρωτοδικείο και η Νέα Οργάνωση των Δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», σε Le Tribunal de Première Instance des CE (Το Πρωτοδικείο των ΕΚ), εκδ. IΕΑΡ, 1990, σελ. 15-50 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Η υποχρέωση πληροφόρησης κατά την πώληση κινητών αγαθών», Διδακτορική διατριβή, πρόλογος Ph. Malaurie, εκδ. StoryScientia, Βρυξέλλες, 1987 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
 • «Η δικovoμική θέση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ κατά τηv παρέμβαση εvώπιov τoυ ΔΕΚ», in Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo – Πρoβλήματα, πραγματoπoιήσεις, πρooπτικές, Πρoλ. Δ. Ευρυγέvη – Επιμ. Π. Στάγκoυ, Θεσσαλovίκη/Αθήvα, 1984, σελ. 31-48
 • «Η ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών κατά το δίκαιο της ΕΟΚ», εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1982

 

Αλέξανδρος Πολίτης, LLM

 • «Η διττή νομική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις συμβάσεις επιδότησης της Ε.Ε. στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης» (συγγραφή με τον κ. Απ. Σκουλίκη), Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 1/2016, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

 

Γεωργία Κελεπούρη, LLM

 • Παρατηρήσεις επί των συνεκδικαζόμενων αποφάσεων ∆ΕΕ C-202/18 και C-238/18 (Αναστολή άσκησης καθηκόντων Διοικητή της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας), Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τεύχος 3/2019, σελ. 326-329
 • «Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις του ΔΕΕ επί του δεδικασμένου: δίοδος δικαστικού ακτιβισμού;», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διεθνής έκδοση, 2019, σελ. 185-197 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Επανεξετάζοντας την αρχή του κράτους δικαίου εντός του ενωσιακού πλαισίου: η πρόσφατη αφήγηση του ΔΕΕ στο επίκεντρο της προσοχής», European Politeia, 2018, σελ. 71-105 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις επί του ελέγχου εθνικών δικονομικών κανόνων: μία ιστορία διπλού αφηγήματος στη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης;», European Politeia, Τεύχος 1-2, 2017, σελ. 171-193 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)

 

Μιχαήλ Ροδόπουλος, LLM

 • Κρατικές ενισχύσεις υπό οριακές συνθήκες υγειονομικής κρίσης (σε συνεργασία με Β. Χριστιανό), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 6/2020, (σελ. 642-656)
 • Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων (σε συνεργασία με Β. Χριστιανό), Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, σελ. 640.
 • «Το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ), 3/2018, σελ. 391 επ.
 • «Η συμβατότητα με τον ΧΘΔΕΕ της μείωσης των μισθών των δικαστών λόγω μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ), 2/2018, σελ. 246 επ.
 • «Κρατικές ενισχύσεις μέσω Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και προβληματικές επιχειρήσεις», σε ΕΕΕυρΔ 1/2018, σελ. 88 επ.
 • Παρατηρήσεις στην ΔΕΕ C-63/14, Επιτροπή/Γαλλία, 09.07.2015, Ανάκτηση παράνομης ενίσχυσης από επιχείρηση επιφορτισμένη με την εξυπηρέτηση ΥΓΟΣ, ΕΕΕυρΔ 3/2015, σελ. 346 επ.
 • «Ο Τύπος ως το κατάλληλο νομικό εργαλείο για την ερμηνεία της αρχής της ‘μη διασώσεως’: Η αρχή του ιδιώτη επενδυτή» (συγγραφή με Κ. Πανταζάτου), σε European Politeia (οικονομική κρίση) 2/2015, EPLO, σελ. 365-401 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ», επιμέλεια Ε. Μουαμελετζή, Ομάδα Έργου: Αικ. Σγουρίδου, Χ. Κουρκούτη, Μ. Ροδόπουλος, Η. Γιαννακοπούλου, ΚΔΕΟΔ-ΜοΚΕ, 2013
 • Σχόλιο στην ΔΕΕ C-420/11, Leth, 14.03.2013, Εξωσυμβατική ευθύνη κράτους μέλους για παράβαση του ενωσιακού δικαίου, σελ. 204-212, ΕΕΕυρΔ 2/2013, σελ. 204 επ.
 • Σχόλιο στην ΔΕΕ C-575/2011, Νασιόπουλος, 27.10.2013, Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων κατά την οδηγία 2005/36/ΕΚ, σελ. 353-359, ΕΕΕυρΔ, 3/2013, σελ. 353 επ.
 • «Δικαστική προστασία κατά των πράξεων της OLAF: αναζητώντας την αποτελεσματικότητα» (συγγραφή με Κ. Πανταζάτου), ΕΕΕυρΔ, σελ. 133-153, 2013 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα αγγλικά)
 • «Διάλογος: Ελευθερία του Λόγου των Δικαστών, Αναζητώντας τα όρια στην ελευθερία του λόγου των δικαστικών λειτουργών», σε Liberal Sociability, Ιστολόγιο του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Σ. Τσακυράκη με σχόλιο του, 17.12.2012
 • «Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, κατ’άρθρο ερμηνεία» (άρθρα 140-144 και 310-325 ΣΛΕΕ), επιμέλεια Β. Χριστιανός (συλλογικό), Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 • «Κρατικές Ενισχύσεις στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος», εκδ. Αντ. Σάκκουλας, 2011
 • «Περί αποσβεστικής προθεσμίας άρθρου 86 Σ, Υπάρχει παραγραφή;», σε Ερευνητικός όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης, Constitutionalism.gr, 2011