Οι ατομικές ελευθερίες δέχονται πιέσεις από διάφορα μέτωπα. Η προστασία τους, όμως αντίστοιχα, γίνεται μέσα από πληθώρα εργαλείων είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εταιρεία έχει πολυετή πείρα στην υπεράσπιση υποθέσεων διοικητικού δικαίου και ατομικών ελευθεριών, οι οποίες αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα του εθνικού δικαίου, υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (AFFAIRE NEGREPONTIS-GIANNISIS c. GRÈCE, AFFAIRE KOKKINAKIS c. GRÈCE, AFFAIRE EFSTRATIOU ET AUTRES c. GRÈCE) και πλέον και υπό το πρίσμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει ισοδύναμη ισχύ με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Η εταιρεία παρέχει επίσης νομική υποστήριξη σε περιπτώσεις προσβολής ατομικών δικαιωμάτων από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. υποθέσεις F-30/08, T-308/10 P, T-259/03, T-617/17), καθώς και ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (υπόθεση 2676/2009/ΑΝΑ).

Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη σε ζητήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του ελληνικού διοικητικού δικαίου (αιτήσεις ακυρώσεως, αγωγές αποζημιώσεως κ.λπ.).

Τέλος, η εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της πρόσβασης στα έγγραφα, έχοντας χειριστεί αιτήματα πρόσβασης στα έγγραφα δυνάμει του κανονισμού 1049/2001 και εκπροσωπήσει φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον των Δικαστηρίων της ΕΕ (π.χ. υπόθεση Τ-29/18).

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Πρόσβαση στα έγγραφα δυνάμει του κανονισμού 1049/2001 και ερμηνεία των όρων «έρευνα», «εσωτερική χρήση», «υπερισχύον δημόσιο συμφέρον» και «δικαστικές διαδικασίες» (2016)