Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στα εξής αντικείμενα:

– Σύγκρουση συμφερόντων

– Code of conduct

– Ethics & Compliance Programs

– Πρόληψη αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών

– Διαχείριση κινδύνου

– Audit compliance

– Εμπορικό απόρρητο

Ακόμη, η εταιρεία έχει εκτεταμένη εμπειρία σε υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων κατά τη διενέργεια ελέγχων (audits), περιλαμβανομένων χρηματοοικονομικών (financial audits) ελέγχων διενεργούμενων στο πλαίσιο συμβάσεων επιχορηγήσεως της ΕΕ, ελέγχων στο πλαίσιο ανταγωνισμού (dawn raids), ελέγχων της OLAF και άλλων ελεγκτικών οργάνων, περιλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας (INT Unit).

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Διαδικασίες ελέγχου και δικαιώματα ερευνώμενου στο πλαίσιο ελέγχου της Παγκόσμιας Τράπεζας (2017)