Η ρύθμιση των τραπεζικών αγορών και της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς αποτελούν ιδιαίτερα τεχνικούς χώρους του δικαίου. Η εταιρεία έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εξειδικευμένα ζητήματα του τραπεζικού χώρου και έχει υποστηρίξει πληθώρα υποθέσεων με αντικείμενο την εφαρμογή του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, ενώ έχει επανειλημμένα γνωμοδοτήσει σε ζητήματα τραπεζικού δικαίου (π.χ. συγχώνευση τραπεζών, δικονομικές ρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα υπό το φως του ευρωπαϊκού δικαίου, DTA, DTC κ.λπ.).

Στη δικαστηριακή δραστηριότητα της εταιρείας συγκαταλέγεται η αναγνώριση από τον εθνικό δικαστή της ευθύνης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παράλειψη εποπτείας, καθώς και η αναγνώριση της υποχρέωσης προς αποζημίωση των επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, δυνάμει των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, η εταιρεία έχει καταθέσει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις αγωγές αποζημιώσεως σε σχέση με την απομείωση των καταθέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου (υποθέσεις Τ-495/14, T-496/14 και Τ-765/14).

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρητρών περιεχόμενων σε στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο (2017)
  • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετικής ρύθμισης σε σχέση με τα DTA/DTC (2016)
  • Εξέταση υπό τη σκοπιά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυπριακών διαταγμάτων για τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου (CPB) (2015)
  • Δικονομικά προνόμια των τραπεζών υπό το φως της ευρωπαϊκής έννομης τάξης (Ζητήματα ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών) (2005) Επ. Εμπ. Δικαίου

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

– «Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή στο Κοινοτικό Δίκαιο», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2002, σελ. 1558 – 1568