Ο τομέας του ανταγωνισμού και εκείνος της εσωτερικής αγοράς συνιστούν τους βασικούς πυλώνες του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνακόλουθα των εθνικών εννόμων τάξεων. Η νομοθετική παραγωγή είναι εξαιρετικά πλούσια σε επίπεδο ευρωπαϊκών κανονισμών, οδηγιών, αποφάσεων κ.λπ., αλλά και εθνικών νομοθετημάτων που είτε ενσωματώνουν τις νομοθετικές πράξεις των ευρωπαϊκών οργάνων είτε ρυθμίζουν αυτοτελώς πτυχές του δικαίου του ανταγωνισμού και της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, η νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνης των εθνικών δικαστηρίων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνθέτουν την εικόνα ενός από τους ευρύτερα και πληρέστερα ρυθμιζόμενους τομείς δικαίου.

Η εταιρεία Χριστιανός & Συνεταίροι παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο χώρο του ανταγωνισμού και της ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά και είναι σε θέση να παράσχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες και ιδιώτες για οποιαδήποτε πτυχή ανταγωνισμού ή ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ο Καθηγητής Β. Χριστιανός υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2005-2007) και διαθέτει βαθιά γνώση του δικαίου του ανταγωνισμού.

Η εταιρεία εξειδικεύεται, εξάλλου, στην παροχή νομικών συμβουλών και στη διενέργεια σεμιναρίων σε επιχειρήσεις με σκοπό τη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες του ανταγωνισμού (compliance programme).

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Συμβατότητα με το δίκαιο ανταγωνισμού προωθητικών ενεργειών εταιρείας (2017)
  • Παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού από Συμφωνία Συμβιβασμού μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικής επιχείρησης (2017)
  • Περιορισμοί στην άσκηση του λειτουργήματος του δικαστικού επιμελητή (2015)
  • Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (2012)
  • Συμβατότητα με το δίκαιο ανταγωνισμού ρήτρας αποκλειστικότητας (2011)
  • Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (2011)
  • Έννοια της «άμεσης και ειδικής συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας» – συμβολαιογράφοι (2010)
  • Άσκηση εμπορικής δραστηριότητας τυχερών παιγνίων και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006)
  • Κάθετες συμφωνίες στον τομέα διανομής αυτοκινήτων και διατάξεις ανταγωνισμού (2005)
  • Ασφάλειες οδικής βοήθειας (Δίκαιο ανταγωνισμού, επίδειξη εγγράφων) (2004)

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

– Η ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών κατά το δίκαιο της ΕΟΚ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1982