Ο χώρος των δημοσίων συμβάσεων έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών κυριαρχείται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το συναφές εθνικό δίκαιο και από μία πλουσιότατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικαστηρίων, ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η εταιρεία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων, στον οποίο έχει παράδοση με πλούσια γνωμοδοτική και συμβουλευτική δραστηριότητα.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλα τα στάδια υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης. Από την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας στο προκαταρκτικό στάδιο, την συναινετική επίλυση τυχόν ζητημάτων στο στάδιο της εκτέλεσης έως την αναθεώρηση/τροποποίηση ή την καταγγελία της σύμβασης. Εκτός από την εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση αναθετουσών αρχών αλλά και αναδόχων (πχ ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), αναλαμβάνουμε την επίλυση, μέσω τεκμηριωμένων γνωμοδοτήσεων, πολύπλοκων νομικών ζητημάτων που συχνά αναφύονται στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Ακόμη, η εταιρεία έχει εκτεταμένη εμπειρία στην υποστήριξη σχετικών υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς την Ελληνική Δημοκρατία (υποθέσεις C-399/05, C-250/07), καθώς και στην κατάθεση ή αντιμετώπιση καταγγελιών ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

 • Ανάθεση συμβάσεων νομικών υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας (2018)
 • Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από εταιρεία παροχής φυσικού αερίου (2017)
 • Αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται σε αναθέτοντα φορέα στους εξαιρούμενους τομείς και διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης (2016)
 • Ανάθεση συμβάσεων νομικών υπηρεσιών δυνάμει του ν. 4281/2014 (2015)
 • Έννοια συμπληρωματικών και απρόβλεπτων εργασιών κατά την έννοια του π.δ. 59/2007 (2013)
 • Αρμοδιότητες ΕΑΑΔΗΣΥ σε σχέση με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (2013)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων (2011)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθήκης υπεργολάβου, μετά την υπογραφή της σύμβασης (2011)
 • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακήρυξης σε σχέση με την επίκληση οικονομικής και τεχνικής ικανότητας τρίτων (2011)
 • Επανέλεγχος σχεδίου σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (2011)
 • Σύγκρουση συμφερόντων και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στους εξαιρούμενους τομείς (2010)
 • Σύμβαση παραχώρησης λιμενικών εγκαταστάσεων σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (2009)
 • Δημόσιες συμβάσεις και Δίκαιο Ενέργειας (2008)
 • Αντικατάσταση προμηθευτή/υπεργολάβου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης έργου (2007)
 • Συμμετοχή Διαγωνιζομένων με χρήση της τεχνικής ικανότητας άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 54 (6) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (2007)
 • Ερμηνεία άρθρου 40, παρ. 3, περίπτωση γ΄ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και διαδικασία με διαπραγμάτευση (2006)
 • Τροποποιήσεις όρων δημοσίων συμβάσεων μετά τη σύναψή τους (2005)
 • Δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί και διατάξεις δημοσίας τάξεως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού δικαίου (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κ. Δ. Κεραμέα, 2003), Ελλ. Δικαιοσύνη (2005)

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

 • «Δημόσιες Συμβάσεις – Ερμηνεία κατ’ άρθρο Νόμοι 4412/2016 και 4413/2016», (επιμέλεια Β. Χριστιανός, Θ. Πανάγος), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018, σελ. 857