Η εταιρεία διαθέτει σημαντική γνωμοδοτική δραστηριότητα σε ζητήματα δικαίου της ενέργειας – ιδίως στον τομέα του φυσικού και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη, παρακολουθεί τις εξελίξεις που δρομολογούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο νομοθετικής πρωτοβουλίας (έκδοση κανονισμών, οδηγιών, ερμηνευτικών ανακοινώσεων, λοιπά κείμενα soft law), καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο εθνικός νομοθέτης για την ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω κινήτρων, επενδυτικών σχεδίων κ.λπ.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Εξέταση νομιμότητας μεθόδου τιμολόγησης φυσικού αερίου υπό το πρίσμα του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (2018)
  • Εξέταση ύπαρξης εμποδίων προμήθειας και εισαγωγής φυσικού αερίου (2017)
  • Ερμηνεία όρου «θέση κατανάλωσης» στον τομέα του φυσικού αερίου (2015)
  • Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (2012)
  • Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (2011)
  • Έννοια διεθνούς δημόσιας τάξης σε σχέση με διαιτητική απόφαση στον τομέα του φυσικού αερίου (2011)