Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης είναι πλούσιο και πολύπλοκο και η ύλη του καλύπτει πληθώρα ζητημάτων, όπως θέματα απασχόλησης, ισότητας και αντιμετώπισης δυσμενών διακρίσεων, κοινωνικής ασφάλισης, δικαιωμάτων στην εργασία κ.λπ..

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική πείρα στο χειρισμό υποθέσεων που άπτονται της εφαρμογής του εθνικού και ενωσιακού εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (π.χ. ομαδικές απολύσεις, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κ.λπ.) και έχει υπερασπίσει με επιτυχία υποθέσεις εργατικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον τόσο των ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων (π.χ. απόφαση ΑΠ 1522/08) όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-212/04, Αδενέλερ κ.λπ.), ενώ ο Καθηγητής κ. Β. Χριστιανός έχει συντάξει σχετικές γνωμοδοτήσεις. Μάλιστα, η υπόθεση C-212/04, Αδενέλερ κ.λπ. είναι η πρώτη υπόθεση στην οποία έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των Ελλήνων συμβασιούχων.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Δυσμενής μεταχείριση επί τη βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης (2009)
  • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)
  • Επί της αποφάσεως C-559/07 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί του εθνικού συστήματος πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων και συγκριτική μελέτη σχετικά με τις ρυθμίσεις άλλων κρατών μελών (2009)
  • Ομαδικές απολύσεις και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006)
  • Διασφάλιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εργαζομένων σε Τράπεζα (2005)

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

  • «Ομαδικές απολύσεις. Σχόλιο στην αποφ. ΔΕΚ 15-2-07 (C-270/05)», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 63ος, Τεύχος 1493, 16 Μαΐου 2007, σελ. 594-595