Η υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ προϋποθέτει την κατάλληλη συναρμογή τόσο εθνικών και ενωσιακών κανόνων όσο και διαφορετικών τομέων του δικαίου, διοικητικού, ενωσιακού και δικαίου της επιχείρησης. Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένη νομική υποστήριξη σε δημόσιους φορείς με γνωμοδοτήσεις σχετικά με κανονιστικά ερωτήματα εφαρμοστέου δικαίου, κατάρτισης προκηρύξεων, εκθέσεις απόψεων για εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο ανακτήσεις παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κλπ. Ταυτόχρονα προσφέρουμε ασφαλείς νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις-δικαιούχους αναφορικά με την ορθή εκτέλεση των επενδύσεων που υλοποιούν, συντάσσουμε τεκμηριωμένες ενστάσεις-αντιρρήσεις επί πορισμάτων ελέγχου που περικόπτουν την δημόσια χρηματοδότηση και αναλαμβάνουμε  τη δικαστική προσβολή δημοσιονομικών διορθώσεων/ανακτήσεων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.