Η εταιρεία παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε ζητήματα εταιρικού δικαίου καλύπτοντας όλο το φάσμα των εταιρικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, έχει αναλάβει την παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα λειτουργίας των οργάνων διοικήσεως των εταιρειών, ευθύνης των μελών του Δ.Σ., εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων, χρηματοδότησης των εταιρειών, έλεγχο συμβάσεων κ.λπ.

Ακόμη, η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα συγκρούσεως συμφερόντων και επιχειρηματικής ηθικής (business ethics).

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Νομική φύση σύμβασης κατασκευής ιδιωτικού έργου και πτυχές φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (2018)
  • Διακοπή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταστήματος και φιλοξενίας (hosting) (2018)
  • Συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ ιδιωτικοποίησης δημόσιας επιχείρησης (2016)
  • Αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων – Παραβίαση του ανταγωνισμού (2006)
  • Συγχώνευση εταιριών – Κατάχρηση δικαιώματος (2004)

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

– «Η αvαγκαστική εκτέλεση τωv απoφάσεωv τoυ ΔΕΚ και τoυ ΠΕΚ», Ελληvική Δικαιoσύvη, τoμ. 39, 1998, σελ. 276-281

– «Overview of Insolvency in Greece » in European Insolvency Regulations – Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings, ed. Thomson Reuters/Aranzadi, Madrid, 2010, σελ. 201-224

– «Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομικά ζητήματα», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2017, σελ. 10-16