Οι κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση συμβάσεων και επιχορηγήσεων (grants) εκ μέρους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα σύνθετοι. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν, ιδίως, το δημοσιονομικό και τον εκτελεστικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πληθώρα ειδικών κανονισμών.

Η εταιρεία έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων της Επιτροπής και εκτελεστικών οργανισμών της Επιτροπής.

Ακόμη, η εταιρεία έχει υπερασπιστεί φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής υποθέσεις: Τ-448/04, Τ-449/14, Τ-59/11, Τ-489/12, Τ-59/12, C-564/13 P, Τ-117/12, Τ-118/12, C-78/14 P, T-154/14 και T-155/14, T-270/15, C-6/17 P και C-7/17 P, T-348/16, T-348/16 OP, T-166/17.

Δημοσιεύσεις:

Αλέξανδρος Πολίτης, LLM, Αποστόλης Σκουλίκης, LLM:

– «Η νομική φύση των συμβάσεων επιχορήγησης σε έρευνα και τεχνολογία», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 1/2016, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη