Η εταιρεία δραστηριοποιείται έντονα με γνωμοδοτήσεις και καταγγελίες που αφορούν σε ζητήματα εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και έχουν, μεταξύ άλλων, ως αντικείμενο τις καλλιέργειες καπνού, ελαιολάδου, βάμβακος, λοιπών αγροτικών προϊόντων, καθώς και ενεργειακών καλλιεργειών.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης τροφίμων στους απόρους της Ένωσης, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (2013)
  • Συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ σχεδίου νόμου σε σχέση με την παραγωγή και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (2011)
  • Ζητήματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – Κανονισμοί 1782/2003 και 864/2004 (2007)