Η αντιμετώπιση μίας υπόθεσης κρατικών ενισχύσεων ενέχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Η προσοχή με την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υποθέσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, αλλά και η πληθώρα μορφών επιτρεπόμενων και απαγορευμένων κρατικών ενισχύσεων, σε συνδυασμό με τις συνεχείς νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ η εμπειρία κατά το χειρισμό τους είναι απαραίτητο στοιχείο για την αίσια έκβαση μίας υπόθεσης.

Οι υπηρεσίες νομικής υποστήριξης καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων, από την κίνηση της διαδικασίας ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την άμυνα της ελεγχόμενης επιχείρησης και του κράτους μέλους έως την ανάκτηση των ενισχύσεων.

Η εταιρεία έχει υπερασπίσει σειρά υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύτιμη εμπειρία ιδίως στον τομέα των αερομεταφορών, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής υποθέσεις: Τ-416/05, C-419/06, Τ-433/07, C-369/07, C-485/10, C-100/16 P.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Νομιμότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δημόσιας επιχείρησης και άσκηση δημόσιας εξουσίας (2018)
  • Συμβατότητα συμφωνίας διακανονισμού οφειλών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων (2017)
  • Δεσμευτικότητα συμφωνίας για κρατικές ενισχύσεις μεταξύ εταιρειών (2013)
  • Χρηματοδότηση ΥΓΟΣ υπό το πρίσμα του δικαίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (2013)
  • Νομιμότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δημόσιας επιχείρησης υπό το πρίσμα του δικαίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (2011)
  • Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων (2005)

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

  • «Κρατικές Ενισχύσεις υπό το φως της οικονομικής κρίσης», Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 1, 2009, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, σελ. 23-42
  • «Ζητήματα κρατικών ενισχύσεων κατά την εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων» in Το οικονομικό δίκαιο την εποχή της κρίσης – 1ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 163-177