Η εταιρεία διαθέτει ευρεία εμπειρία σε ζητήματα αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ ο καθηγητής κ. Β. Χριστιανός έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών στους ανωτέρω τομείς και έχει γνωμοδοτήσει σχετικά.

Η εμπειρία της εταιρείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υπεράσπιση του πρώην εθνικού αερομεταφορέα ενώπιον τόσο των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εθνικών δικαστηρίων (υποθέσεις Τ-416/05, C-419/06, T-433/07, C-369/07), καθώς και ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών (υπόθεση Τ-392/15).

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Συμβατότητα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικής μεταχείρισης (ΦΠΑ) επιχείρησης στον τομέα των μεταφορών (2011)
  • Χρηματοδότηση της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (2009)