Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, έχοντας παράσχει νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων τις οδηγίες 2009/147/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ, τη νομοθεσία για τις περιοχές του δικτύου Natura, τις περιοχές του καταλόγου ΙΒΑ (Important Bird Areas) και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας.

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

  • «Η συμβoλή τoυ ΔΕΚ στηv εφαρμoγή της πoλιτικής περιβάλλovτoςΗ περίπτωση τωv oμαδικώv πρoσφυγώv», Νόμoς και Φύση, 1995, σελ. 27-41
  • «Ευρωπαϊκές απαντήσεις στις προκλήσεις του περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα», σε Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 3, 2008, σελ. 593-597
  • «Θεμελιώδη ζητήματα της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά την Οδηγία 2004/35/EK», in Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην πράξη, 2008, σελ. 59-69