Η εταιρεία και ο καθηγητής κ. Β. Χριστιανός έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στο χώρο της προστασίας των καταναλωτών με γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών που αφορούν τους καταναλωτές.

Η εξειδίκευση της εταιρείας εκτείνεται ιδιαίτερα στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό διαμορφώθηκε με σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών.

Ακόμη, η εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση αιτημάτων αποζημίωσης προς αερομεταφορέα για ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσης, καθώς και για αιτήματα αποζημίωσης και καταγγελίες σε σχέση με θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, για καθυστέρηση δρομολογίου, απώλεια αποσκευής, ατυχήματα και αθέμιτες πρακτικές.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Εξέταση συμβατότητας πολιτικής εταιρείας για την εγγύηση προϊόντων από τη σκοπιά του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (2014)

Δημοσιεύσεις:

Καθηγητής Β. Χριστιανός:

  • «Κοινοτικό Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1997
  • «Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή στο Κοινοτικό Δίκαιο», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2002, σελ. 1558 – 1568
  • «Νομική εγκυκλοπαίδεια του κοινοτικού δικαίου», εκδ. Dalloz, V° Consommateurs (σε συνεργασία με τον Καθηγητή F. Picod – εκδοθείσα το 2003) – (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
  • «Η προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Μία κοινωνική πολιτική με παράπλευρες απώλειες”», σε Κοινοτικό Δίκαιο & Εμπορικό Δίκαιο, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 181-191
  • «Το παραδεκτό ομαδικών προσφυγών ενώπιον του ΔΕΚ», σε Group actions and consumer protection, εκδ. Story-Scientia, 1992, σελ. 218-237 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
  •  «Βασικά χαρακτηριστικά του Ν. 2251/94 και του κοινοτικού δικαίου του Καταναλωτή», σε Law and diffuse interests in the European Legal Order, Liber amicorum, Norbert Reich, Nomos, 1997, σελ. 357-371 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
  • «Σκέψεις σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης συλλογικής διασυνοριακής δράσης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς», in Actions collectives transfrontières des organisations des consommateurs – Droit international et du marché intérieur, εκδ. Prof. Bernd Stauder, vol. 4, Ζυρίχη, 1997, σελ. 203-211 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)
  •  «Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», σε Vers un code européen de la consummation (Προς έναν ευρωπαϊκό κώδικα κατανάλωσης), εκδ. Filali Osman, Bruylant, Βρυξέλλες, 1998, σελ. 265-285 (μετάφραση εκ του πρωτοτύπου στα γαλλικά)