Η εταιρεία διαθέτει μακρά εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων υπαλλήλων των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Καθηγητής Β. Χριστιανός έχει γνωμοδοτήσει σε ζητήματα λειτουργίας οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, περιλαμβανομένων ζητημάτων ερευνών της OLAF, IAS και πειθαρχικών διαδικασιών. Ακόμη, η εταιρεία έχει εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν φορολογικά ζητήματα, επιδόματα και την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της Ένωσης (π.χ. διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγηση, απόλυση).

Η εταιρεία έχει χειριστεί τις εξής υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων της Ένωσης: Τ-259/03, F-14/08, F-30/08, T-241/09, Τ-308/10 Ρ, C-220/13 P, F-63/13, F-112/13, F-75/14, F-29/15, Τ-581/16.

Η εταιρεία έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό (π.χ. ενώπιον του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών), το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και τα παιδιά που φοιτούν (π.χ. στο πλαίσιο recours administratifs), ενώ έχει παράσχει και σχετικές γνωμοδοτήσεις.
Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το νηπιαγωγείο έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχετικές γνωμοδοτήσεις:

  • Εξωσυμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεργασία του με εθνικές αρχές κρατών μελών (2018)
  • Εξωσυμβατική και Συμβατική ευθύνη οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του προσωπικού του (2017)
  • Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων συγκρούσεως συμφερόντων στο πλαίσιο οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017)
  • Γνωμοδότηση επί της Σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων (2012)
  • Συμβατότητα της επιβολής έκτακτης εισφοράς με το άρθρο 18 του Νόμου 3758/2009 προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)