Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – τομέα κατ’ εξοχήν ειδίκευσης της εταιρείας, με υποθέσεις εθνικού δικαίου που σχετίζονται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  •  Υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
  • Γνωμοδοτήσεις σε κάθε τομέα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χάραξη στρατηγικής, ιδίως σε θέματα ανταγωνισμού και διαδικασίες ελέγχων (audits)
  • Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για στελέχη εταιρειών, δικηγορικούς συλλόγους, φορείς, αναφορικά με θέματα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του πελάτη (παρακολούθηση νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, στοχευμένη παροχή νομικών υπηρεσιών)

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πλαίσιο του Brexit και είναι σε θέση να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, ο Καθηγητής Β. Χριστιανός έχει αρθρογραφήσει σε σχέση με το ζήτημα του Brexit.